CZAS PRACY KIEROWCÓW - Z PRZYKŁADAMI KAR

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Zapraszamy na szkolenie przygotowane z myślą o kierowcach, przewoźnikach, osobach zarządzających transportem oraz osobach rozliczających kierowców w zakresie wykorzystania czasu pracy.

Wiedza ze szkolenia pozwala planować czas pracy kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami, a tym samym unikać kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego za brak przestrzegania norm czasu pracy kierowców. Przestrzeganie tych norm przez kierowców zwiększa bezpieczeństwo ruchu drogowego, zmniejsza ilość wypadków drogowych i związanych z tym strat w transporcie z powodu uszkodzeń przewożonego ładunku lub przewożonych pasażerów.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Obowiązujący stan prawny. Wykaz aktów prawnych obowiązujących w zakresie norm czasu pracy kierowców.
 2. Omówienie rozporządzenia (WE) nr 561/2006.
  • Zakres stosowania.
  • Wyłączenia.
  • Niezbędne definicje.
  • Normy prowadzenia pojazdu i obowiązujące przerwy:
    - nieprzerwany czas prowadzenia pojazdu;
    - dobowy czas prowadzenia pojazdu;
    - tygodniowy maksymalny czas prowadzenia pojazdu;
    - dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu;
    - zasady podziału przerwy;
    - zasady i możliwości przedłużania dobowego czasu prowadzenia pojazdu;
  • Obowiązkowe okresy odpoczynku:
    - regularny i skrócony odpoczynek dobowy;
    - możliwości i zasady podziału odpoczynku dobowego;
    - załoga jednoosobowa i wieloosobowa;
    - zasady odbierania odpoczynku dobowego, jeśli pojazd jest przewożony innym środkiem transportu (prom lub pociąg);
    - regularny i skrócony odpoczynek tygodniowy oraz zasady odbierania godzin wynikających z odebrania skróconego odpoczynku tygodniowego;
    - możliwości i zasady odbierania odpoczynków dobowych, czy tygodniowych w pojeździe.
  • Art. 12 – kiedy i jak można z niego skorzystać oraz w jaki sposób uzasadnić konieczność kontynuowania jazdy z naruszeniem przepisów.
 3. Przepisy wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców oraz z kodeksu pracy.
  • Zakres obowiązywania ustawy o czasie pracy kierowców.
  • Wybrane definicje, m.in.:
    - pojęcie doby pracowniczej, problemy związane z jej definicją i możliwości ich rozwiązania;
    - czas pracy kierowcy.
  • Systemy czasu pracy kierowców:
    - system podstawowego czasu pracy,
    - system równoważnego czasu pracy,
    - system przerywanego czasu pracy,
    - system mieszany,
    - system zadaniowego czasu pracy.
  • Średni i maksymalny tygodniowy czas pracy kierowcy.
  • Praca w niedziele i święta.
  • Pojęcie pory nocnej według kodeksu pracy i ustawy o czasie pracy kierowców.
  • Odpoczynek dobowy i tygodniowy kierowcy, możliwości ich skracania i ich odniesienie do przepisów wynikających z rozporządzenia (WE) nr 561/2006.
  • Czas dyżuru.
  • Czas pozostawania w dyspozycji.
  • Praca w godzinach nadliczbowych.
  • Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy.
 4. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy.
 5. Zmiany planowane przez Komisję Europejską w zakresie czasu pracy kierowców.

 

POZIOM ZAAWANSOWANIA Brak wymaganego poziomu zaawansowania.

WYKŁADOWCA

doświadczony praktyk, specjalista

- wiceprezes Akademii Transportu i Przedsiębiorczości w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych i transportowych. Około 30 lat pracy w transporcie, w tym 20 lat w Instytucie Transportu Samochodowego. Posiada wiele certyfikatów międzynarodowych i krajowych z zakresu transportu drogowego. Kierownik i uczestnik ponad 30 programów naukowo-badawczo-wdrożeniowych realizowanych w ramach zleceń Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Transportu i Unii Europejskiej, Instytutu Transportu Samochodowego i Polskiej Izby Gospodarczej- najważniejsze z nich: tworzenie i wdrażanie ogólnopolskiego systemu certyfikacji kompetencji zawodu przewoźnika drogowego, ogólnopolskiego systemu egzaminowania kandydatów na kierowców w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego, centralnej ewidencji pojazdów i kierowców oraz, systemu informacji dla pasażerów w zakresie komunikacji autobusowej. Współautor wielu podręczników szkoleniowych z zakresu transportu drogowego.