WYKŁADOWCY I TRENERZY

Sędzia Sądu Rejonowego

 – Przewodniczący Wydziału Cywilnego, posiada 15-letni staż pracy w zawodzie. Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, co pozwala przedstawiać osobom uczestniczącym w szkoleniach omawiane aspekty od strony praktycznej i obrazować je konkretnymi przykładami z rozpoznawanych spraw.Pracownik dydaktyczny uczelni wyższej, gdzie prowadzi zajęcia z tematyki prawa cywilnego i prawa gospodarczego (prawo cywilne, prawo spółek handlowych). W szczególności zajmuje się tematyką umów cywilnoprawnych, sposobami ich zabezpieczania i prawem wekslowym.

POZNAJ INNYCH WYKŁADOWCÓW