PRAKTYCZNE WARSZTATY DOTYCZĄCE SIWZ. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po zmianie przepisów - NOWELIZACJA 2016

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

SIWZ – jeden z najważniejszych dokumentów zamawiającego jak i wykonawcy. To zbiór wymagań, warunków które muszą spełnić uczestnicy postępowania oraz opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Wszelkie sytuacje sporne czy kontrowersyjne odnoszą się do zapisów SIWZ.

Zapraszamy serdecznie na szkolenie, które pozwoli Ci:

 • otrzymać informacje o wprowadzonych i planowanych zmianach w Ustawie pzp.,
 • rozwiązać bieżące problemy związane z wykonywaną pracą oraz zasięgnąć porady eksperta,
 • zminimalizować zagrożenia wynikające z błędnej interpretacji przepisów.

 

PROGRAM SZKOLENIA

NOWELIZACJA 2016

 1. Nowe pojęcia w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zmiana znaczenia dotychczasowych pojęć.
 2. Zmiany w zakresie planowania zamówień publicznych:
  • wymagana zawartość planów postępowań o udzielenie zamówień;
  • publikowanie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 3. Wprowadzenie obowiązku zatrudnienia przez wykonawcę osób do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w przypadku niektórych usług i robót budowlanych.
 4. Zakaz stosowania wagi kryterium ceny powyżej 60% w zamówieniach o nieustalonych standardach jakościowych.
 5. Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej:
  • rozszerzenie zakresu czynności, na które przysługuje odwołanie w postępowaniach prowadzonych w procedurze krajowej;
  • nowe zasady obliczania terminów na wniesienie środka ochrony prawnej;
  • nowe zasady orzekania w sytuacji uwzględnienia w części zarzutów przez zamawiającego
 6. Elektronizacja zamówień publicznych:
  • obowiązkowa komunikacja elektroniczna między wykonawcą i zamawiającym
  • elektroniczne udostępnianie dokumentów zamówienia,
  • składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej.

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM POSTĘPOWANIA

 1. Szacowanie wartości i opis przedmiotu zamówienia:
  • ustalanie wartości zamówienia – odmienności w stosunku do zakazu dzielenia i nakazu sumowania. Dzielenie zamówień na części.
  • Zasady opisu przedmiotu zamówienia.
 2. Mechanizm konsultacji rynkowych – czynność związana z przygotowaniem postępowania.
 3. Zmiany w dotychczasowych trybach udzielania zamówień.
 4. Instrumenty wsparcia małych i średnich przedsiębiorców w zamówieniach publicznych:
  • promowanie dzielenia zamówień publicznych na mniejsze części;
  • limity dotyczące warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej;
  • uproszczona formuła oceny wiarygodności wykonawcy w procedurze krajowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 1. Wygląd, kształt i zapisy „nowej SIWZ”.
 2. Warunki udziału w postępowaniu:
  • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – uproszczona forma oceny wykonawcy – instrukcja „obsługi”.
  • Potwierdzanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu.
  • Dokumenty i oświadczenia.
  • Korzystanie z zasobów innych podmiotów.
  • Możliwość zastrzeżenia przez zamawiającego osobistego wykonywania kluczowych części zamówienia w przypadku dostaw, a ograniczenie podwykonawstwa.
  • Wprowadzenie obowiązkowego zatrudnienia przez wykonawcę osób do realizacji zamówienia.
  • Wyjaśnienia w zakresie spełnienia (niespełnienia) warunków udziału.
 3. Kryteria oceny ofert w postępowaniu oraz wybór najkorzystniejszej oferty:
  • Kryteria oceny ofert w nowym stanie prawnym.
  • Kryteria inne niż cena w nowym stanie prawnym.
  • Kryteria kwalifikacji i doświadczenia personelu realizującego przedmiot zamówienia.

BADANIE I OCENA ZŁOŻONYCH OFERT – CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU

 1. Przesłanki unieważnienia postępowania.
 2. Badanie oraz procedura postępowania w wyjaśnieniu rażąco niskiej ceny.
 3. Wybór najkorzystniejszej oferty – należyte dokumentowanie czynności.
 4. Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
 5. Środki odwoławcze – rozszerzenie zakresu stosowania środków odwoławczych w zamówieniach poniżej progów unijnych. Nowe zasady liczenia terminów na wniesienie środka odwoławczego. Zasady ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego w przypadku częściowego uwzględnienia zarzutów.
 6. Analiza nieprawidłowości w związku z zmianami systemu zamówień publicznych.
 7. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników szkolenia

WYKŁADOWCA

Robert Bartkowski

Specjalista-praktyk i konsultant zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, długoletni pracownik jednostek sektora finansów publicznych. Od wielu lat jest stałym członkiem komisji przetargowej. Autor i współautor publikacji prasowych dotyczących zamówień publicznych. Występuje w charakterze biegłego sądowego w sprawach związanych z organizacją i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Pełnomocnik stron w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Uczestniczy w wielu specjalistycznych konsultacjach udzielanych podmiotom i instytucjom. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

SZKOLENIA POWIĄZANE