NOWELIZACJA ZASAD TECHNIKI PRAWODAWCZEJ dla gmin i powiatów

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

W dniu 01 marca 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. poz. 1812). Nowelizowany akt prawny zawiera przepisy dotyczące konstruowania i redagowania ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego (uchwał).

Uchwały będące aktami prawa miejscowego przekazywane do publikacji od 01 marca br. powinny być zredagowane zgodnie z nowymi zasadami. Prawidłowość i legislacyjna poprawność aktów prawa miejscowego może być przedmiotem kontroli organu nadzoru oraz pozostaje w kognicji sądów administracyjnych.

OPINIE UCZESTNIKÓW

aktualizujące wiedzę praktyczną
Przydatne w pracy zawodowej
aktualizujące wiedzę praktyczną
Przydatne w pracy zawodowej

PROGRAM SZKOLENIA

1. Omówienie wyników kontroli stanowienia aktów prawa miejscowego przez gminy i powiaty przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie nieprawidłowości dotyczących:

    a.    realizacji obowiązku stanowienia aktów prawa miejscowego,
    b.    realizacji obowiązku opiniowania i uzgadniania z innymi podmiotami
           projektów aktów prawa miejscowego,
    c.    przekazywania aktów prawa miejscowego do kontroli,
    d.    przekazywania aktów prawa miejscowego do ogłoszenia,
    e.    prowadzenia zbioru przepisów prawa miejscowego.

2. Rodzaje aktów prawa miejscowego.

3. Procedura uchwałodawcza:

    a.    podmioty, którym może przysługiwać inicjatywa uchwałodawcza,
    b.    opiniowanie i uzgadnianie projektów aktów prawa miejscowego,
    c.    elementy uzasadnienia projektu,
    d.    prace legislacyjne nad projektem.

4. Zasady tworzenia aktu prawa miejscowego:

    a.    tytuł uchwały, oznaczanie przepisów uchwały i ich systematyzacja,
           budowa przepisu, użycie spójników,
    b.    typowe środki techniki prawodawczej,
    c.    struktura uchwały, układ i postanowienia przepisów merytorycznych,
           układ i postanowienia przepisów końcowych.

5. Nowelizacja uchwały.
6. Ogłaszanie aktów prawa miejscowego.
7. Przekazywanie aktów prawa miejscowego do kontroli.
8. Tekst jednolity.
9. Sprostowanie błędu.

 

WYKŁADOWCA

Radosław Radosławski

radca prawny o wieloletnim doświadczeniu w legislacji, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, współpracownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w zakresie tworzenia aktów prawa wewnętrznego samorządu radców prawnych, autor publikacji z dziedziny legislacji i tworzenia prawa.

SZKOLENIA POWIĄZANE