NOWELIZACJA 2016 - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO ZMIANIE PRZEPISÓW

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Zapraszamy do udziału w jednodniowym szkoleniu, podczas którego doświadczony trener, jednocześnie praktyk i konsultant zamówień publicznych – Robert Bartkowski, dokładnie przedstawi Państwu zmiany jakie wprowadziła dla Zamawiających i Wykonawców najnowsza NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

OPINIE UCZESTNIKÓW

Szkolenie i wiedzę prowadzącego oceniam na 6. Bardzo dobre materiały szkoleniowe, zawierające wzory dokumentów, z których na pewno skorzystam
Szkolenie prowadzone w sposób jasny, komunikatywny, udzielane są odpowiedzi na zadawane pytania uczestników, rozwiązywanie problemów, podawanie przykładów.
Szkolący posiada bardzo dużą wiedzę na temat PZP – słowa uznania.
Szkolenie prowadzone interesująco, prowadzący udzielał wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.
Szkolenie prowadzone wzorowo, bardzo dużo cennych informacji opartych na praktyce zawodowej wykładowcy
Bardzo dobrze zorganizowane, pełny profesjonalizm, temat bardzo praktyczny-jasno przedstawiony
Pan Bartkowski wykazał się olbrzymią wiedza praktyczną i podpowiedział kilka praktycznych rozwiązań, które zastosuję podczas prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Szkolenie i wiedzę prowadzącego oceniam na 6. Bardzo dobre materiały szkoleniowe, zawierające wzory dokumentów, z których na pewno skorzystam
Szkolenie prowadzone w sposób jasny, komunikatywny, udzielane są odpowiedzi na zadawane pytania uczestników, rozwiązywanie problemów, podawanie przykładów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nowe pojęcia w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zmiana znaczenia dotychczasowych pojęć.

2. Zmiany miedzy innymi w zakresie terminów, wyłączeń oraz zasad komunikacji z wykonawcą.

3. Elektronizacja zamówień publicznych.

4. Szacowanie wartości i opis przedmiotu zamówienia:

 • Ustalanie wartości zamówienia – odmienności w stosunku do zakazu dzielenia i nakazu sumowania. Dzielenie zamówień na części.
 • Zasady opisu przedmiotu zamówienia.

5. Mechanizm konsultacji rynkowych – czynność związana z przygotowaniem postępowania.

6. Zmiany w dotychczasowych trybach udzielania zamówień.

7. Warunki udziału w postępowaniu:

 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – jako uproszczona forma oceny wykonawcy.
 • Potwierdzanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu.
 • Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 • Korzystanie z zasobów innych podmiotów.
 • Możliwość zastrzeżenia przez zamawiającego osobistego wykonywania kluczowych części zamówienia w przypadku dostaw, a ograniczenie podwykonawstwa.
 • Wprowadzenie obowiązkowego zatrudnienia przez wykonawcę osób do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w przypadku niektórych usług i robót budowlanych.
 • Wyjaśnienia w zakresie spełnienia (niespełnienia) warunków udziału.

8. Kryteria oceny ofert w postępowaniu oraz wybór najkorzystniejszej oferty:

 • Kryteria oceny ofert w nowym stanie prawnym.
 • Kryteria inne niż cena w nowym stanie prawnym.
 • Kryteria dotyczące kwalifikacji i doświadczenia personelu realizującego przedmiot  zamówienia.
 • Badanie oraz procedura postępowania w wyjaśnieniu rażąco niskiej ceny.
 • Wybór najkorzystniejszej oferty – należyte dokumentowanie czynności.

9. Przesłanki unieważnienia postępowania.

10. Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Środki odwoławcze – rozszerzenie zakresu stosowania środków odwoławczych w zamówieniach poniżej progów unijnych. Nowe zasady liczenia terminów na wniesienie środka odwoławczego. Zasady ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego w przypadku częściowego uwzględnienia zarzutów.

12. Analiza nieprawidłowości w związku z  zmianami systemu zamówień publicznych.

13. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników szkolenia.

WYKŁADOWCA

Robert Bartkowski

Specjalista-praktyk i konsultant zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, długoletni pracownik jednostek sektora finansów publicznych. Od wielu lat jest stałym członkiem komisji przetargowej. Autor i współautor publikacji prasowych dotyczących zamówień publicznych. Występuje w charakterze biegłego sądowego w sprawach związanych z organizacją i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Pełnomocnik stron w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Uczestniczy w wielu specjalistycznych konsultacjach udzielanych podmiotom i instytucjom. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

SZKOLENIA POWIĄZANE