Mechanizmy udzielania pomocy publicznej w latach 2014-2020. MODERNIZACJA PRZEPISÓW O POMOCY PUBLICZNEJ

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Na szkolenie zapraszamy osoby zaangażowane w realizację programów finansowanych ze środków europejskich

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I

 1. Wprowadzenie wraz z podstawowymi pojęciami dotyczącymi pomocy publicznej:
  • pojęcie pomocy publicznej w prawie wspólnotowym (Art. 107 ust. 1 TFUE)
  • definicja przedsiębiorcy w prawie wspólnotowym w kontekście jst i organizacji non-profit
  • przeznaczenia i formy pomocy publicznej
  • wsparcie niestanowiące pomocy publicznej (w tym instrumenty o charakterze generalnym)
  • zakaz udzielania pomocy publicznej i wyjątki spod generalnego zakazu (Art. 107 ust. 1, 2, 3 TFUE)
  • efekt zachęty, czyli niezbędność i proporcjonalność pomocy publicznej
  • subsydiowanie skrośne
  • zwrot pomocy publicznej
  • pomoc publiczna w przepisach dotyczących funduszy strukturalnych (w tym kumulacja pomocy publicznej a zakaz podwójnego finansowania - podejście KE)
  • Orzeczenie Leipzig-Halle, a XXIII Raport KE nt. Polityki Konkurencji, czyli jak finansować inwestycje infrastrukturalne
 2. Pomoc publiczna w praktyce władz publicznych - test prywatnego inwestora
  • Tworzenie i finansowanie działalności spółek komunalnych, zgodnie z Obwieszeniem KE dotyczącym stosowania artykułów 92 i 93 Traktatu EWG do udziałów władz publicznych
  • Test prywatnego inwestora w praktyce KE i orzecznictwie sądów europejskich
  • Zakres analizy ekonomiczno-finansowej oraz wymogi prawne przeprowadzenia testu prywatnego inwestora
  • Test prywatnego kredytodawcy - fundusze pożyczkowe i poręczeniowe
 3. Pomoc publiczna w praktyce władz publicznych - wsparcie instytucji otoczenia biznesu
  • Poziomy występowania pomocy publicznej (Inwestor, IOB, Przedsiębiorca)
  • Eliminowanie pomocy publicznej na poziomie IOB - podejście „hiszpańskie” - wady i zalety
  • Eliminowanie pomocy publicznej na poziomie IOB - podejście „niemieckie” - wady i zalety
  • Praktyczne aspekty wsparcia IOB w świetle Komunikatu KE dotyczącego pojęcia pomocy państwa
 4. Definicja MŚP i jej zastosowanie
  • Cel funkcjonowania definicji MŚP
  • Kryteria definicji MŚP
  • Obliczanie poziomu Rocznych Jednostek Roboczych
  • Obliczanie danych finansowych przedsiębiorcy
  • Identyfikacja podmiotów partnerskich i powiązanych
  • Wpływ definicji MŚP na pomoc de minimis
  • Wpływ definicji MŚP na pomoc inwestycyjną oraz inne wsparcie w ramach wyłączeń blokowych (rozp. 651/2014)
  • Warsztaty z badania statusu MŚP
  Wskazanie na przykładach sposobów omijania przedmiotowej definicji, stosowanych przez beneficjentów pomocy

 5. Pomoc publiczna w ramach rozporządzenia KE 651/2014 (regionalna pomoc inwestycyjna)
  • sektory wykluczone ze wsparcia
  • definicja inwestycji początkowej
  • definicja dużego projektu inwestycyjnego
  • definicja przedsiębiorcy (w tym MŚP) i jej wpływ na regionalną pomoc inwestycyjną
  • efekt zachęty
  • koszty kwalifikujące się do objęcia regionalną pomocą inwestycyjną
  • omówienie poziomów intensywności, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020
  • omówienie zasad kumulacji regionalnej pomocy inwestycyjnej (zasady weryfikacji pomocy z różnych źródeł i postępowanie w przypadku przekroczenia limitów intensywności)
  Wskazanie na przykładach sposobów omijania przedmiotowych definicji i zasad, stosowanych przez beneficjentów regionalnej pomocy inwestycyjnej


DZIEŃ II

 1. Warunki udzielania pomocy de minimis (Rozporządzenie KE 1407/2013)
  • zakres stosowania
  • definicja działalności eksportowej
  • definicja rolnictwa i transportu
  • kiedy ma znaczenie trudna sytuacja ekonomiczna
  • warsztaty z obliczania limitu pomocy de minimis w obrębie przedsiębiorstw partnerskich i powiązanych
  • omówienie zasad kumulacji pomocy de minimis z inną pomocą publiczną
  • zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis
  • zmiana zasad obliczania wartości pomocy de minimis przy poręczeniach i pożyczkach
  • obowiązki podmiotu udzielającego pomocy
  • NOWE ROZPORZĄDZENIA KRAJOWE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS
 2. Badanie definicji przedsiębiorstwa zagrożonego (zgodnie z Wytycznymi KE dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw zagrożonych)
  • przesłanki miękkie i twarde definicji
  • postępowanie upadłościowe i likwidacyjne jako warunki trudnej sytuacji ekonomicznej
  • praktyczne wskazówki dot. badania sprawozdań finansowych
 3. Inne przeznaczenia pomocy w ramach rozporządzenia KE 651/2014
  • pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności
  • pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne
  • pomoc na infrastrukturę badawczą
   Omówienie:
   • zakresu wykluczeń ze wsparcia
   • stosowanych definicji (w tym definicje innowacji procesowej i organizacyjnej,
   • kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
   • poziomów intensywności
   • zasad kumulacji
  Wskazanie na przykładach sposobów omijania przedmiotowych definicji i zasad, stosowanych przez beneficjentów

 4. Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe
  • zakres wykluczeń ze wsparcia
  • kategorie wsparcia: badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studium wykonalności
  • koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem
  • intensywność pomocy
  • zasady współpracy w ramach projektów badawczo-rozwojowych
  Wskazanie na przykładach sposobów omijania przedmiotowych definicji i zasad, stosowanych przez potencjalnych beneficjentów

 5. Modernizacja przepisów pomocy publicznej i funduszy UE- Rozporządzenie 659/1999 i Rozporządzenie 1303/2013
  • zmiany w przepisach proceduralnych oraz zasadach dotyczących przejrzystości przy udzielaniu pomocy publicznej
  • omówienie przepisów wykonawczych do rozp. 1303/2013 w zakresie pomocy publicznej (w tym rozp. KE 480/2014, 964/2014, 1011/2014
 6. Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  • Kompetencje UOKiK
  • Obowiązki podmiotów udzielających pomocy
  • Obliczanie wartości udzielonej pomocy publicznej
  • Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o jej nieudzieleniu z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 

WYKŁADOWCA

Marcin Cichowicz

ekspert z zakresu pomocy publicznej z kilkuletnim doświadczeniem w pracy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W latach 2006-2008 Dyrektor Działu Pomocy Publicznej w Grupie Doradczej Sienna Sp. z o.o. Obecnie samodzielny ekspert w zakresie pomocy publicznej. Przygotowywał opinie i analizy w tym zakresie, m.in. bazując na orzecznictwie europejskim i decyzjach Komisji Europejskiej. Doświadczony trener i wykładowca. Prowadzi szkolenia oraz usługi doradztwa z zakresu pomocy publicznej udzielanej przy Regionalnych Programach Operacyjnych, PO-KL, PO IŚ, PO IG, Norweskim Mechanizmie Finansowym, Inicjatywie JEREMIE oraz JESSICA, a także krajowych instrumentów wsparcia. Doradzał Ministerstwu Rozwoju Regionalnego i PARP S.A. przy tworzeniu zasad pomocy publicznej w ZPORR, Regionalnych Programach Operacyjnych, PO Polska Wschodnia, PO Innowacyjna Gospodarka i PO Kapitał Ludzki

SZKOLENIA POWIĄZANE