CZYNNOŚCI OD A DO Z W TOKU PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI USTAWY PZP

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Jak funkcjonuje Pzp po nowelizacji? Kiedy stosować znowelizowane artykuły, w jaki sposób interpretować przepisy aby uniknąć ewentualnych błędów?

Poznaj w praktyce wprowadzane zmiany. 

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego będziemy na bazie praktycznych przykładów pokazywać jak stosować Prawo zamówień publicznych po nowelizacji.
 

OPINIE UCZESTNIKÓW

Szkolenie prowadzone w sposób jasny, komunikatywny, udzielane są odpowiedzi na zadawane pytania uczestników, rozwiązywanie problemów, podawanie przykładów
Szkolenie prowadzone w sposób jasny, komunikatywny, udzielane są odpowiedzi na zadawane pytania uczestników, rozwiązywanie problemów, podawanie przykładów
Szkolenie prowadzone w sposób jasny, komunikatywny, udzielane są odpowiedzi na zadawane pytania uczestników, rozwiązywanie problemów, podawanie przykładów

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zestawienie obowiązujących przepisów prawa związanych z obowiązującym systemem zamówień publicznych.

2. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI PRZEPISÓW – wskazanie zmian w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów  prawa.

3. Zasady zamówień publicznych (pisemność postępowania, jawność, uczciwa konkurencja, celowość i racjonalność wydatków);

4. Etapy przygotowania postępowania:

 • Co zamawiam? – opis przedmiotu zamówienia, zasady i praktyka;
 • Za co zapłacę? – wartość przedmiotu zamówienia (zasady i metody szacowania);
 • Zamówienia na usługi niepriorytetowe  – zasady i ustawowe udogodnienia w zakresie realizacji tych usług.
 • Realizacja zakupów o „nieznanym zakresie i warunkach” – ustawowy mechanizm realizacji tego typu zamówień.

5. ZMIANY STANU PRAWNEGO – między innymi:

 • Nowe wartości progowe dla poszczególnych grup zamawiających;
 • Nowa wartość euro;
 • Podwykonawca w zamówieniach publicznych – nowe obowiązki i prawa.
 • Zapisy w SIWZ związane z podwykonawcą;
 • Dowód zapłaty wymaganego wynagrodzenia;
 • Umowa o podwykonawstwo;
 • Sprawozdawczość (sprawozdanie);

6. Błędy i nieprawidłowości w formułowaniu SIWZ – w szczególności:

 • Kryteria oceny ofert – jako jedyny mechanizm prowadzący do wyboru oferty najkorzystniejszej. Kryteria oceny ofert jako  integralny mechanizm opisu przedmiotu zamówienia. Poza cenowe kryteria oceny ofert;
 • Warunki uczestnictwa w postępowaniu – zasady ich określania, niedozwolone praktyki. Warunki stawiane wykonawcą. Sposób  oceny spełnienia warunku – zapis wymagany w SIWZ oraz w ogłoszeniu!!!
 • Opis przedmiotu zamówienia – analiza nieprawidłowości;
 • Projekt umowy;

7. Należyte dokumentowanie wszelkich czynności w postępowaniu – pisanie uzasadnień:

 • Wykluczenie wykonawcy;
 • Odrzucenie oferty;
 • Wezwanie do wyjaśnień;
 • Przekazanie zawiadomień i informacji dla wykonawców.

8. Uchybienia i błędy krytyczne podczas realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

9. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników szkolenia.

 

WYKŁADOWCA

Robert Bartkowski

Specjalista-praktyk i konsultant zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, długoletni pracownik jednostek sektora finansów publicznych. Od wielu lat jest stałym członkiem komisji przetargowej. Autor i współautor publikacji prasowych dotyczących zamówień publicznych. Występuje w charakterze biegłego sądowego w sprawach związanych z organizacją i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Pełnomocnik stron w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Uczestniczy w wielu specjalistycznych konsultacjach udzielanych podmiotom i instytucjom. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

SZKOLENIA POWIĄZANE