CZYNNOŚCI KOMISJI PRZETARGOWEJ - ROLA, ZADANIA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ, REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Zapraszamy na szkolenie, na którym doświadczony specjalista-praktyk i trener zamówień publicznych (przeprowadza ponad 250 procedur rocznie!) zaprezentuje prawidłowe zasady pracy komisji przetargowej, regulamin jej pracy, prowadzenie dokumentacji postępowania, sporządzania dokumentów potwierdzających czynności komisji dokonywanych w trakcie postępowania.

Podczas szkolenia zaprezentujemy gotowy regulamin pracy komisji przetargowej (regulamin udzielania zamówień publicznych) oraz omówimy i wskażemy zasady jego funkcjonowania od strony praktycznej.

W czasie szkolenia zaprezentujemy z punktu praktycznego, kazusy w zamówieniach publicznych, a także zapisy ustawowe stwarzające problemy interpretacyjne.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zestawienie obowiązujących przepisów prawa związanych z obowiązującym systemem zamówień publicznych.
 2. ZMIANY W SYSTEMIE – przedstawienie zmian w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów prawa (nowe kwoty progowe, sposób dokumentowania postępowania, środki ochrony prawnej, nowe terminy, zasady zadawania zapytań)
 3. Nowe akty wykonawcze do ustawy

Organizacja pracy komisji przetargowej:

 1. Regulamin pracy komisji przetargowej - (przykład w materiałach szkoleniowych);
  • Zasady powoływania i odwoływania;
  • Skład Komisji;
  • Podział na funkcje (przewodniczący, sekretarz, członek);
  • Zadania i obowiązki poszczególnych osób;
  • Inne osoby w pracach komisji (biegły – wymagania);
  • Odpowiedzialność komisji przetargowej;
  • Zdanie odrębne członka komisji;

Praca Komisjina etapie przygotowania i prowadzenia postępowania

 1. Zasady zamówień publicznych (pisemność postępowania, jawność, uczciwa konkurencja, celowość wydatków)
 2. Należyte przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (rola komisji przetargowej)
 3. Należyte dokumentowanie prowadzonego postępowania
 4. Czynności podejmowane w toku prowadzonego postępowania (omówienie wszystkich czynności wraz z praktycznymi przykładami)
 5. Sporządzanie dokumentacji (praktyczne umiejętności pisania uzasadnień faktycznych i prawnych) – ćwiczenia praktyczne
 6. Środki ochrony prawnej – omówienie wraz z przykładami
 7. Odpowiedzialność komisji przetargowej (prezentacja)

 

Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników szkolenia.

WYKŁADOWCA

Robert Bartkowski

Specjalista-praktyk i konsultant zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, długoletni pracownik jednostek sektora finansów publicznych. Od wielu lat jest stałym członkiem komisji przetargowej. Autor i współautor publikacji prasowych dotyczących zamówień publicznych. Występuje w charakterze biegłego sądowego w sprawach związanych z organizacją i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Pełnomocnik stron w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Uczestniczy w wielu specjalistycznych konsultacjach udzielanych podmiotom i instytucjom. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

SZKOLENIA POWIĄZANE